$('#fade').cycle({ fx: 'fade' , speed:  4000 }); 
      

Przebieg konkursu

REGULAMIN KONKURSU LAW GAMES 2018

§1 [Organizatorzy]
Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu "Law Games" są Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland (dalej: ELSA Poland) oraz kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland (dalej: Partner).

§2 [Uczestnicy]
1.
Uczestnikami konkursu mogą być:
• studenci III, IV i V roku prawa uczelni mających swoją siedzibę na terytorium RP,
• absolwenci prawa, którzy ukończyli studia do roku przed finałem Konkursu.
2. Uczestnicy, którzy ukończyli 30. rok życia, mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem, że nie wykonywali i nie wykonują pracy związanej z obsługą prawną.
3. Uczestnicy konkursu deklarują gotowość do odbycia stażu w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland w terminie ustalonym z Partnerem, który rozpoczną nie później niż sześć miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po upływie tego terminu Wierzbowski Eversheds Sutherland zastrzega sobie prawo do zaproponowania stażu kolejnemu laureatowi z listy.

§3 [Cel konkursu]
Celem konkursu jest umożliwienie studentom i absolwentom studiów prawniczych praktycznego sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności oraz wyłonienie laureatów posiadających wysoką wiedzę z zakresu prawa gospodarczego.

§4 [Przebieg konkursu]
Konkurs będzie przeprowadzony w 2 (dwóch) turach, z których każda składać się będzie z dwóch etapów: Eliminacji i Finału.

§5 [Eliminacje – testy online]
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Konkursu www.lawgames.elsa.org.pl/.
2. Formularz rejestracyjny umożliwia wybór spośród 2 tur konkursu.
3. Uczestnik może wybrać tylko 1 turę:
• I tura – z testem online w dniu 13 czerwca 2018 oraz finałem w dniu 26 czerwca 2018w Warszawie
• II tura – z testem online w dniu 12 września 2018 oraz finałem w dniu 25 września 2018 w Warszawie.
4. Każdy uczestnik może się zarejestrować na Konkurs tylko 1 raz (tylko na 1 turę konkursu). Formularz rejestracyjny weryfikuje, czy dana osoba nie została wcześniej zarejestrowana w systemie zgłoszeń.
5. Rejestracja skutkuje otrzymaniem indywidualnego linka, loginu oraz hasła dostępu do strony internetowej, na której w określonych godzinach i datach zostanie udostępniony test eliminacyjny:
• I tura: test online w dniu 13 czerwca 2018 o godz. 09.00
• II tura: test online w dniu 12 września 2018 o godz. 09.00.
6. Kryteria oceny testu to liczba prawidłowych odpowiedzi, a także czas ukończenia testu; więcej na ten temat w §7.
7. Test będzie dostępny online (analogicznie dla obu tur konkursu) przez 35 (trzydzieści pięć) minut. Po upływie tego czasu dane z testu (odpowiedzi uczestnika) zostaną zapisane przez system i przekazane Partnerowi konkursu. Dane wpisane po czasie przewidzianym powyżej nie będą wliczone do wyniku. Jeśli uczestnik zakończy test wcześniej niż regulaminowy czas, ten krótszy czas zostanie zarejestrowany w systemie.
8. Test online będzie multidyscyplinarny - będzie obejmował następujące dziedziny prawa: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo o danych osobowych, prawo rynków kapitałowych lub prawo bankowe, prawo ubezpieczeń, prawo pracy, prawo zamówień publicznych, prawo konsumenckie, prawo własności intelektualnej, procedura cywilna.
9. Test będzie się składał z 35 (trzydziestu pięciu) pytań zamkniętych, każde z 1 (jedną) prawidłową odpowiedzią.
10. Po rozwiązaniu testu zarówno Partner konkursu, jak i uczestnik, otrzymają drogą mailową wynik, który pokaże:
• Liczbę uzyskanych punktów - za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt,
• Czas wykonania testu,
• Odpowiedzi zaznaczone przez uczestnika vs odpowiedzi prawidłowe wg Partnera.
11. ELSA Poland poinformuje uczestników eliminacji czy zakwalifikowali się do finału w terminie:
• I tura: do 16 czerwca 2018
• II tura: do 15 września 2018.
12. Partner nie odpowiada za czynniki techniczne (szybkość internetu, sprawność operacyjna komputera itp.), leżące po stronie uczestnika, a mogące mieć wpływ na działanie testu online.

§6 [Finał]
1. Finał odbędzie się w siedzibie Partnera przy ul. Jasnej 14/16a w Warszawie w terminach:
• I tura: 26 czerwca 2018
• II tura: 25 września 2018.
2. Zadanie finałowe:
W finale każdej tury konkursu uczestnicy będą rozwiązywać kazus z zakresu prawa gospodarczego.
3. Tematyka kazusów finałowych:
• I tura: Prawo cywilne z elementami prawa budowlanego
• II tura: Prawo cywilne z elementami prawa lotniczego.
4. Rozwiązanie kazusu finałowego składa się z:
• Pracy głównej, tj. pełnego rozwiązania kazusu napisanego w języku polskim; rozwiązanie to powinno być napisane czcionką typu Times New Roman 12 i nie może przekraczać 3 stron formatu A4 (nie licząc przypisów),
• Streszczenia pracy głównej w języku angielskim; rozwiązanie to powinno być napisane czcionką typu Times New Roman 12 i nie może przekraczać 1 strony formatu A4 (włącznie z przypisami).
5. Czas na opracowanie rozwiązania kazusu finałowego (czas łączny dla obu części: polskiej i angielskiej) wynosi 3 godziny.
6. Podczas Finału uczestnicy mogą korzystać z własnych pomocy naukowych (komentarzy, kodeksów, tekstów ustaw, itp.). Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z komputerów i pamięci przenośnych zapewnionych przez Organizatorów. Organizatorzy zapewniają dostęp do dwóch stanowisk z pełnym dostępem do elektronicznej bazy aktów prawnych.
7. Partner spośród prac finałowych wyłoni najlepsze rozwiązanie (po jednym dla każdej tury).

§7 [Kryteria oceny]
1.
ELIMINACJE: W ramach każdej tury konkursu, Partner wybierze 10 finalistów, oceniając test eliminacyjny wg następujących kryteriów:
• w pierwszej kolejności: wg jakości odpowiedzi na poszczególne pytania, czyli wg liczby uzyskanych punktów,
• w drugiej kolejności: wg czasu odpowiedzi.
2. FINAŁ: Jury w postaci autorów kazusów finałowych wyłoni najlepsze prace na podstawie:
• umiejętności / klarowności przekazu pisemnego zarówno w języku polskim, jak i angielskim,
• logiki argumentacji,
• organizacji pracy.
W ramach każdego kryterium uczestnicy zostaną ocenieni w skali 1-5.

§8 [Nagrody]
1. Zwycięzcy konkursu (jeden w każdej turze) zostaną uhonorowani nagrodą, którą będzie możliwość odbycia płatnej praktyki w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
2. Minimalny czas trwania praktyki wynosi 1 miesiąc.
3. Czas trwania praktyki będzie ustalany indywidualnie z finalistami.

§9 [Koszty]
Partner pokrywa koszty poczęstunku uczestników podczas trwania finału w siedzibie Partnera.

§10 [Postanowienia końcowe]
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów, o których mowa w §5 i §6. O wszelkich zmianach w  tym zakresie poinformują na stronie internetowej konkursu co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzygają Organizatorzy.